امحای پسماندهای صنعتی

پسماند های مختلف حاصل اجتناب ناپذیر استفاده گسترده از مواد شیمیایی و محصولات و فرآورده های صنعتی و كشاورزی در زندگی روزمره انسان هامی باشد و چنانچه مدیریت مناسب و اصولی بر پسماند ها صورت نگیرد و این مواد با شیوه های علمی و فنی به مواد با مخاطرات كمتر تبدیل نشوند و یا به طور اصولی و به روش مناسب دفع نگردند، منشاء مخاطرات بسیار زیاد و تهدیدات فراوان زیست محیطی خواهند شد.

یكی از انواع پسماندها، پسماند صنعتی بوده كه بر اساس تعریف آن ، كلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماند های پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن كه شامل براده ها، سرریزها و لجنهای صنعتی می گردد، پسماند های صنعتی نامیده میشود و آن دسته از این پسماند ها كه به دلیل بالا بودن حداقل، یكی از خواص خطرناك، از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء تقسیم بندی دیگر انواع پسماند یعنی پسماند های ویژه تلقی می شوند.

سایت اپک این نوع پسماند را با رعایت نکات ایمنی به سایت منتقل می‌کند و مناسب نوع پسماند مدیریت می‌شود.