بیخطرسازی پسماند‌های ویژه و خطرناک

زباله‌های خطرناک به مواد زاید جامدی اطلاق می شود که بالقوه خطرناک هستند و یا اینکه موجب خطر برای سلامتی انسان و سایر موجودات زنده به وجود می آورند. این مواد که به سادگی تجزیه پذیر نیست اگر در شرایط مساعد بیولوژیکی داشته باشند تکثیر می‌شوند و عوامل نامساعد دیگری را در محیط به وجود آورند.

مواد زاید سمی و خطرناک، قابل احتراق، خورندگی و قابلیت انفجار دارند.

برخی از پسماندهایی که باید بی خطرسازی شوند:

پسماندهای شیمیائی:پسماندهای شیمیائی شامل مواد شیمیائی بی مصرف جامد، مایع و گازی می شود برای مثال مواد شیمیائی تشخیصی، نظافت، ضد عفونی کننده و … برای مثال می توان به فرمالدهید، موادشیمیایی عکسبرداری، حلالها، مواد شیمیایی آلی، مواد شیمیائی معدنی اشاره کرد.

پسماندهای حاوی فلزات سنگین : این پسماندها بسیار سمی هستند و برای مثال می توان به پسماندهای حاوی جیوه (حاصل از شکستن ابزارهایی مانند دماسنج) و یا پسماندهای دندانپزشکی و یا مواد حاوی سرب مورد استفاده در عکسبرداری اشاره کرد.

پسماندهای رادیواکتیو: پسماندهای رادیو اکتیوشامل مواد جامد، مایع و یا گازی آلوده به هسته های پرتوزا می شود که در نتیجه تحلیل های بافت و سیالات بدن در بیمارستان تولید می شوند و مهم ترین عناصر آن ایزوتوپهای فسفر، کروم، کبالت، آهن، گالیم و … می شود که در تشخیص یا درمان کاربرد دارند.

سایت اپک این نوع پسماند را بی خطر می‌کند، بعد از بی خطر سازی این نوع پسماند را که به پسماند عادی تبدیل شده اند به لندفیل عادی منتقل میکنند و یا به  پسماند ویژه بی خطر شده تبدیل میکند و به لندفیل مهندسی منتقل میشود.