خدمات پیرولیز پسماند

گرماکافت یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌ تری تبدیل می‌شوند. سیستم پیرولیز می تواند انواع پسماندهای صنعتی، بیمارستانی، شهری، کشاورزی و دیگر موارد را بازیافت و دفع نماید.

شکست حرارتی یا پیرولیز فرآیندی ترموشیمیایی است که طی آن مواد آلی در اثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه شده و به مواد ساده‌تری تبدیل می‌شوند.

در سایت اپک انواع پسماندهایی که پایه آلی دارند به کمک فرآیند پیرولیز به محصولاتی مثل کک با گازوئیل یا سوخت پیرولیز تبدیل میکنند.