لندفیل مهندسی پسماند

لندفیل ها یا محلهای دفن زباله، در دنیای مهندسی امروز به عنوان یک سازه مهندسی نقش نگهداری از مواد زائد و کنترل اثرات آلایندگی این مواد به محیط اطراف را به عهده دارند. انتخاب محل مناسب، اثر متقابل محیط طبیعی و لندفیل، خصوصیات زمین و المانهای مختلف لندفیل، مکانیزهای غالب انتقال آلودگی از میان لایه های زمین و لندفیل، تخمین پارامترهای طراحی، و آنالیز انتقال آلودگی، از جمله نکات بارز در طراحی لندفیل ها به شمار می روند. در این مقاله ضمن مرور بر این نکات، گزینه های مختلف طراحی لندفیل ها نیز مورد بحث قرار گرفته است.

 مزایای تکنولوژی دفن پایدار (لندفیل) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

+  افزایش بازده تبدیل انرژی ( افزایش پتانسیل استحصال انرژی از بیوگاز تولیدی )

+  امکان سامان دهی و تصفیه شیرابه در محل دفن ( تصفیه در جا )

+  ­استفاده مجدد از فضاهای اشغال شده داخل زمین دفن پس از گذشت زمان کوتاه

+  اطمینان از پایداری و تحمل پذیری سیستم

سایت اپک پسماند هایی که نیاز به لندفیل دارند ابتدا بی خطر میشوند و سپس در انبار نگهداری میشوند تا لندفیل اپک احداث گردد.