مدیریت پسماند‌های شیمیایی دارویی

پسماندهای دارویی شامل داروهای تاریخ مصرف گذشته ، ته مانده های داروها ، واکسن ها، مواد مخدر، سرم هایی که به آنها نیازی نیست، بطری ها و قوطی های دارای باقیمانده ها دارویی خطرناک، دستکش،ماسک، لوله های اتصال و ویال داروها می باشند و پسماند‌های شیمیایی شامل مواد جامد و گازهای شیمیایی مانند مواد ضدعفونی کننده و گندزدای تاریخ مصرف گذشته، موادی که در نظافت و خانه داری به کار می روند شامل می‌شود.

سایت اپک این نوع پسماند را از محل مورد نظر حمل و به سایت منتقل میکند و در آنجا پسماندها امحاء میشوند و توسط سایت گواهی امحاء صادر می‌گردد.